SKLEP ON-LINE

 

WEJDŹ DO SKLEPU

 

 

Zamówienia składane poprzez sklepik on-line o wartości powyżej 200 zł wysyłamy ZA DARMO!

 

Podstawowe zasady sprzedaży wysyłkowej:

1. Sprzedaż wysyłkowa realizowana tylko dla klientów indywidualnych
2. Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem sklepu, który znajduje się pod adresem: www.spizarniahrabiny.pl/sklep
3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu
4. Zakupione produkty wysyłamy w poniedziałki, wtorki, środy oraz w czwartki.
5. Wysyłkę realizujemy usługą kurierską Inpost. Dostawca usługi kurierskiej gwarantuje doręczenie przesyłki w następnym dniu roboczym po dniu nadania paczki.
6. Cena wysyłki dla zamówień o wartości nie przekraczającej 200 zł jest uzależniona od wybranej opcji wysyłki.
7. Wysyłka zamówień o wartości powyżej 200 zł jest bezpłatna.
8. Istnieje możliwość płatności na konto lub kurierowi w momencie odbioru paczki.
9. Obszar dostawy zamówień realizowanych w naszym sklepie ograniczony jest do terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dnia złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności za zamówienie.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„SPIŻARNIA HRABINY POTULICKIEJ”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez klientów indywidualnych zamówień towarów prezentowanych na łamach Sklepu Internetowego „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej”, dostępnego pod adresem: www.spizarniahrabiny.pl, którego właścicielem jest spółka pod firmą Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie (89-121) przy ul. Dworcowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227530, posługująca się numerem NIP 5581744608 oraz numerem REGON 340009816, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 535 250,00 zł.
2. Każdy użytkownik Internetu, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Sklepu Internetowego „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej”, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej”, należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
3. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie, przed zawarciem umowy na zasadach w nim określonych, na stronie internetowej Sklepu Internetowego „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej”, dostępnej pod adresem: www.spizarniahrabiny.pl, a także – na żądanie użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego – w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

Słowniczek pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

Sprzedawca – spółka pod firmą Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie (89-121) przy ul. Dworcowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227530, posługująca się numerem NIP 5581744608 oraz numerem REGON 340009816, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 535 250,00 zł, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu: +48 785 880 763, +48 515 241 075.

E-Sklep – należący do Sprzedawcy Sklep Internetowy „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej”, stanowiący platformę internetową, zlokalizowaną pod adresem: www.spizarniahrabiny.pl (na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną), za pośrednictwem którego wyłącznie Klienci Indywidualni mogą składać Zamówienia i dokonywać zakupu Towarów.

Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z E-Sklepu za pośrednictwem połączenia internetowego.

Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w E-Sklepie, poprzez założenie Konta Użytkownika.

Konto Użytkownika – utworzone po rejestracji indywidualne Konto Użytkownika, zawierające w szczególności dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień oraz preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności E-Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient Indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia Towarów jako Konsument (w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta Indywidualnego, za pośrednictwem E-Sklepu, do Sprzedawcy lista Towarów, które Klient Indywidualny chce kupić.

Towary – towary prezentowane przez Sprzedawcę w E-Sklepie, spośród których Klient Indywidualny może dokonać Zamówienia, a następnie je kupić po dokonaniu wyboru opcji dostawy zaproponowanej przez Sprzedawcę.

Umowa – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Indywidualnym, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na zasadach wynikających z Regulaminu.

Cena – cena Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze, nieuwzględniająca Kosztów Dostawy. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Koszty Dostawy – koszty dostawy Towarów brutto do miejsca wskazanego przez Klienta Indywidualnego obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta Indywidualnego.

Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie, współpracujący ze Sprzedawcą, który będzie dostarczał Towary do miejsca wskazanego przez Klienta Indywidualnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

„My Dowozimy” – dedykowana opcja dostawy Towarów, realizowana transportem własnym Sprzedawcy, do miejsca wskazanego przez Klienta Indywidualnego, wyłącznie na terenie określonym granicami administracyjnymi Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz powiatu nakielskiego.

Odbiór Osobisty – sposób dostawy Towarów, udostępniony przez Sprzedawcę, polegający na osobistym odbiorze Towarów przez Klienta Indywidualnego w wyznaczonych przez Sprzedawcę punktach odbioru, tj.: przy ul. Dworcowej 35 w Ślesinie (89-121) lub przy ul. Przyjaznej 11 w Bydgoszczy (85-858).

Koszyk – funkcjonalność E-Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Indywidualnego Towary do zakupu, a także umożliwiająca ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, takich jak w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności.

Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach E-Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z E-Sklepu. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem: www.spizarniahrabiny.pl oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jego integralną część.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej” określający zasady dokonywania przez Klientów Indywidualnych zakupu Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia zawarte w Regulaminie określają w szczególności zakres i warunki korzystania z E-Sklepu przez Użytkownika, zawierania przez Klientów Indywidualnych Umów przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, składania przez Klientów Indywidualnych Zamówień na Towary dostępne w E-Sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi Indywidualnemu, uiszczania przez Klienta Indywidualnego ceny sprzedaży Towarów, oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania z E-Sklepu, w tym przeglądania asortymentu E-Sklepu oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne jest posiadanie:
1) aktywnego łącza internetowego,
2) przeglądarki internetowej,
3) włączonej obsługi plików cookies,
4) aktywnego konta e-mail.
3. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z E-Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie E-Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość E-Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika E-Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej E-Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu E-Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością E-Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
7. Przeglądanie asortymentu E-Sklepu nie wymaga rejestracji.
8. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika po podaniu na stronie internetowej E-Sklepu identyfikatora (nazwy Użytkownika albo adresu e-mail) i hasła (logowanie).
9. W czasie przeglądania E-Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez E-Sklep oraz osoby trzecie reklam.

Rejestracja w E-Sklepie i złożenie Zamówienia

1. W celu rejestracji w E-Sklepie (założenia Konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, takich jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Niepodanie powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości rejestracji w E-Sklepie. W celu rejestracji w E-Sklepie konieczne jest ponadto zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz zapoznanie się przez Użytkownika z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
2. Założenie Konta Użytkownika jest dobrowolne. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta Użytkownika. Jednakże w celu dokonania Zamówienia bez rejestracji w E-Sklepie należy wypełnić formularz zamówienia poprzez dostarczenie niezbędnych (oznaczonych jako obowiązkowe) informacji o sobie, takich jak: imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail i numer telefonu. Niepodanie powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości dokonania Zamówienia. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest ponadto zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
3. Rejestracji w E-Sklepie, a także takich czynności w E-Sklepie, jak: dokonanie Zamówienia i kupno Towarów, może dokonać wyłącznie Klient Indywidualny.
4. Rejestracja w E-Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności E-Sklepu, są nieodpłatne.
5. Po zarejestrowaniu się w E-Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
6. Logowanie do E-Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy Użytkownika albo adresu e-mail oraz hasła, podanych przy rejestracji Konta Użytkownika.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: nazwy Użytkownika (loginu) i hasła do swojego Konta Użytkownika w E-Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się nazwą Użytkownika (loginem) i hasłem do danego Konta Użytkownika w E-Sklepie jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
8. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. E-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
9. E-Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Użytkownika hasła do Konta Użytkownika osobom trzecim.
10. Użytkownik jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta Użytkownika. E-Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika i używanie Konta Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
11. W przypadku stwierdzenia używania Konta Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta Użytkownika. Sprzedawca powiadomi Użytkownika o likwidacji Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail, podając przyczynę likwidacji Konta Użytkownika.
12. Ponowna rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sprzedawcy.
13. W celu usunięcia Konta Użytkownika z E-Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta Użytkownika na adres mailowy: kontakt@spizarniahrabiny.pl wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.

Zasady i warunki realizacji sprzedaży

1. E-Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Towarach E-Sklep zamieszcza na stronie internetowej: www.spizarniahrabiny.pl.
2. Zamówienia od Klientów Indywidualnych są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.spizarniahrabiny.pl poprzez znajdujący się na niej Koszyk, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Złożenie Zamówienia może odbyć się po zalogowaniu do Konta Użytkownika, za pośrednictwem tego konta, albo poprzez jednorazowe wypełnienie prawidłowo formularza zamówienia, co nie wymaga zakładania Konta Użytkownika.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient Indywidualny powinien:
1) wejść na stronę internetową E-Sklepu,
2) wybrać zamawiane Towary i dodać je do Koszyka,
3) dokonać wyboru sposobu dostawy Towarów,
4) zalogować się do Konta Użytkownika, wykorzystując własny login (nazwę Użytkownika) i hasło, a w przypadku nieposiadania Konta Użytkownika – prawidłowo wypełnić jednorazowy formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma nastąpić dostawa Towarów, adres e-mail oraz numer telefonu,
5) wybrać formę płatności za zamówione Towary i ich dostawę,
6) po otrzymaniu podsumowania złożonego Zamówienia zawierającego: przedmiot Zamówienia, jednostkowe ceny zamawianych Towarów, łączną cenę zamawianych Towarów, Koszty Dostawy, łączną cenę zamawianych Towarów i Kosztów Dostawy, wybraną metodę płatności i wybrany sposób dostawy, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść oraz zapoznać się z Polityką Prywatności,
7) nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
8) dokonać zapłaty zgodnie z otrzymaną informacją o całkowitej wartości Towarów i Kosztach Dostawy.
4. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta Indywidualnego o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta Indywidualnego przy rejestracji Konta Użytkownika albo w formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia bez zakładania Konta Użytkownika.
5. Złożenie Zamówienia przez Klienta Indywidualnego oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
6. W przypadku podania przez Klienta Indywidualnego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej E-Sklepu:
1) podawane są w złotych polskich,
2) zawierają podatek VAT,
3) nie zawierają Kosztów Dostawy.
2. E-Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Promocje w E-Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Metody płatności

1. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sprzedawcy albo za pobraniem (przy odbiorze Towaru od Dostawcy).
2. Informacje o możliwych sposobach płatności podawane są podczas procesu składania Zamówienia na etapie sposobu wyboru płatności.

Czas i sposób realizacji Zamówienia

1. Minimalna kwota Zamówienia wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przy rejestracji Konta Użytkownika albo w formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia bez zakładania Konta Użytkownika, niezwłocznie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta Indywidualnego. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi Indywidualnemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
4. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta Indywidualnego w trakcie składania Zamówienia.
5. Dostawa zamówionych Towarów na terytorium Polski odbywa się w wybrany przez Klienta Indywidualnego sposób wysyłki: przesyłką kurierską lub transportem własnym Sprzedawcy (w ramach opcji dostawy: „My Dowozimy”).
6. Czas realizacji Zamówienia jest to czas, w jakim E-Sklep przygotuje Zamówienie i przekaże je Dostawcy (tj. podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie wybranemu przez Klienta Indywidualnego podczas składania Zamówienia, spośród zaproponowanych przez Sprzedawcę) albo Sprzedawca dostarczy Zamówienie własnym środkiem transportu (w przypadku wyboru przez Klienta Indywidualnego opcji dostawy: „My Dowozimy”).
7. Czas realizacji Zamówienia wynosi dwa dni robocze od przyjęcia Zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru dostawy Zamówienia przez firmę kurierską. Szczegółowe zasady dostawy przez firmę kurierską określają zaś warunki świadczenia usług stosowane przez tę firmę kurierską (dostępne na jej stronie internetowej).
8. W przypadku wyboru dostawy Zamówienia w ramach usługi: „My Dowozimy”, czas realizacji Zamówienia wynosi:
1) jeden dzień roboczy w przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji w poniedziałek, wtorek lub piątek,
2) dwa dni robocze w przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji w czwartek.
9. Klient Indywidualny może także wybrać opcję Odbioru Osobistego zamówionych Towarów w wybranym punkcie odbioru, tj. przy ul. Dworcowej 35 w Ślesinie (89-121) lub przy ul. Przyjaznej 11 w Bydgoszczy (85-858).
10. Klient Indywidualny, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania bądź innych uszkodzeń przesyłki wskazujących na uszkodzenie Towaru należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do E-Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Reklamacje

1. E-Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Indywidualnemu Towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym Zamówieniem.
2. Klient Indywidualny ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli zakupiony Towar ma wady. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta Indywidualnego jako osoby reklamującej i adres do korespondencji. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony Towar, Klient Indywidualny przedstawił dowód jego zakupu oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, sposób żądania doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, jak również dołączył zdjęcia reklamowanego Towaru.
4. Składając reklamację, Klient Indywidualny (Konsument) może:
1) żądać usunięcia wady albo
2) żądać wymiany Towaru na Towar wolny od wad albo
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (od Umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).
5. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. W razie, gdy Konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od Umowy, wówczas Sprzedawca może jednak wymienić wadliwy Towar na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
9. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w pkt. 5 oraz 7 powyżej – uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
10. Towar musi zostać przesłany przez Konsumenta z powrotem na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Konsument żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Konsument zobowiązany jest jednak przesłać Towar na wyżej wskazany adres, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie Towaru przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane. W przypadku uznania reklamacji i wymiany Towaru na wolny od wad Sprzedawca odeśle go na własny koszt.
11. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o uwzględnieniu albo odrzuceniu reklamacji i dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
12. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
13. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu (właściwe adresy stałych sądów polubownych są dostępne pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596),
2) uprawniony jest do zwrócenia się o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592,
3) uprawniony jest do dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr,
4) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
14. Użytkownik może złożyć reklamację na nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem E-Sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem E-Sklepu. Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy, tj.: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin.
15. Reklamacje, o których mowa w pkt. 14 powyżej, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Sprzedawca podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania E-Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

Zwrot należności Klientom Indywidualnym w związku z uwzględnieniem reklamacji

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta Indywidualnego składającego polecenie zwrotu.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta Indywidualnego na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego, Klient Indywidualny nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta Indywidualnego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
3. Zwrot należności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient Indywidualny wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
4. E-Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie Towarów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór podano w Załączniku do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od Umowy jest przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy listownie na adres: ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towary. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towary od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Promocje

1. Na stronie internetowej E-Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach, w szczególności takie jak:
1) promocje towarowe – obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie internetowej E-Sklepu w opisie dotyczącym danego Towaru,
2) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Towarów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie internetowej E-Sklepu,
3) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarów objętych promocją Użytkownik otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy Towar. Promocja obejmuje wszystkie Towary znajdujące się na stronie internetowej E-Sklepu,
4) zestawy promocyjne – przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch Towarów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Użytkownik otrzymuje rabat na wszystkie Towary wchodzące w skład zestawu, z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami E-Sklepu, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

Odpowiedzialność E-Sklepu
1. E-Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Użytkownika. W tym celu E-Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
2. E-Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od E-Sklepu.

Polityka Prywatności

Cele, odbiorcy i warunki, na jakich Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, a także prawa podmiotów danych są przedstawione w Polityce Prywatności na stronie internetowej E-Sklepu.

Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, w szczególności z powodu nowelizacji powszechnie obowiązującego prawa lub zmiany formy organizacyjnej Sprzedawcy lub z przyczyn technicznych i organizacyjnych (takich jak m. in. modernizacja E-Sklepu lub usług, zmiana sposobu funkcjonowania E-Sklepu lub usług).
2. Zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest jego Konto Użytkownika, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zarejestrowany Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Regulaminu przy najbliższym logowaniu do Konta Użytkownika. Brak akceptacji Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy dotyczącej świadczenia przez E-Sklep usług drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym.
3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone Zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

Postanowienia końcowe

1. Kontakt i sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą:
1) adres do korespondencji: ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin,
2) adres e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl,
3) numery telefonu: +48 785 880 763, +48 515 241 075.
2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.
3. Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie www.spizarniahrabiny.pl, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem Towaru.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem […] 2020 r.

 

 
 
 
 

©2024 Spiżarnia Hrabiny • Wykonanie ZUE GRABINSKI

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account