Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(wersja z dnia 01.03.2020 r.)

Użytkownicy serwisu internetowego: www.spizarniahrabiny.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Spółka pod firmą Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Mając na względzie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1], zwane dalej „RODO”, w celu zapewnienia przez spółkę pod firmą Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego: www.spizarniahrabiny.pl, zwanego dalej „Serwisem”, oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest spółka pod firmą Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie (89-121) przy ul. Dworcowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000227530, posługująca się numerem NIP 5581744608 oraz numerem REGON 340009816, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1 535 250,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub pod adresem pocztowym: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin.

Użytkownik

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług, zwana dalej „Użytkownikiem”.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Zgoda Użytkownika

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w niniejszej Polityce Prywatności w „Prawach Użytkownika”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.

Sposób pozyskiwania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:
• wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w serwisie formularzowi kontaktowemu,
• stworzenie przez Użytkownika własnego Konta Użytkownika w Serwisie,
• korzystanie przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez Administratora, w tym dokonywanie przez Użytkownika zamówień,
• kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej.

Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:
• poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywanie raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,
• od brokerów danych, od których Administrator kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
• od dostawców usług, którzy dostarczają Administratorowi informacje na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,
• od partnerów, z którymi Administrator oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działania marketingowe,
• z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników, ewentualnie odbiorców zamówień dokonanych przez Użytkowników, może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe i nieosobowe:
• Login (nazwa Użytkownika),
• Imię i nazwisko,
• Adres zamieszkania,
• Adres do korespondencji,
• Numer telefonu,
• Adres poczty elektronicznej,
• IP komputera,
• Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Serwisie.
Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto, w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.

Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Administratora. Zatem poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

Usługi (podstawa przetwarzania – wykonanie umowy)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora.

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić produkty lub usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.

Komunikacja (podstawa przetwarzania – wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach oferowanych usług, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.

Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego skargi.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług i produktów Administratora.

Reklama (podstawa przetwarzania – zgoda)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania. Reklamy te dotyczą produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika poprzez korzystanie z:
• danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
• danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora,
• informacji dostarczonych przez strony trzecie,
• danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
• sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.
Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącym stronami trzecimi, ani sieciom reklamowym bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Jednakże, w przypadku, gdy Użytkownik kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.

Przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych (podstawa przetwarzania – zgoda)

Jeżeli Użytkownik wyrazi dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również w celu przesyłania mu informacji handlowych lub w celu związanym z działaniami z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego działalności Serwisu oraz oferowanych produktów i usług za pośrednictwem e-mail lub wiadomości sms/mms.

Poprawienie usług (podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Serwisu.

Bezpieczeństwo (podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

Dochodzenie roszczeń (podstawa przetwarzania – prawnie uzasadniony interes Administratora)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z usług Administratora.

Księgi rachunkowe (podstawa przetwarzania – realizacja obowiązku ustawowego)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług.

Udostępnianie danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych:
• dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora,
• dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
• podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora.

Ponadto, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez Administratora.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub pod adresem pocztowym: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.

Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe Użytkownika, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe na żądanie Użytkownika, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
• Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
• Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
• za zgodą Użytkownika lub
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
• w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
• z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:
• w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
• wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
• w uzasadnionym celu Administratora.

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z usług internetowych.

Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika – w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie przesłanki:
• w pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
• w drugiej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:
• jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem,
• jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika, lub
• opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

Inne ważne informacje

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto, stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:
• w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skuteczną realizacją i rozwojem Serwisu,
• w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń,
• przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług,
• w przypadku zapisania się na Newsletter – dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z Newslettera,
• w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach.
Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe Użytkowników zostaną nieodwracalnie zniszczone.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

Profilowanie danych osobowych
Informujemy, że Administrator dokonuje profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań Użytkowników (profilowanie oznacza np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani w oparciu o wcześniejsze wybory).

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO tylko zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkownika. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, Administrator wystąpi do Użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Użytkownika o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a RODO.

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności Serwisu oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Serwis zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz zdecydować o ich usunięciu.

Newsletter

Na stronie internetowej Serwisu udostępniamy funkcjonalność zapisu na Newsletter. Poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zapisu na Newsletter, Użytkownik może wyrazić zgodę na jego otrzymywanie. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) dotyczący informacji na temat produktów i usług oferowanych w Serwisie. W każdym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, klikając w odpowiedni przycisk w treści Newslettera, bądź informując o rezygnacji Administratora pod adresem e-mail: kontakt@spizarniahrabiny.pl lub pod adresem pocztowym: Gospodarstwo Rolne Ślesin sp. z o.o., ul. Dworcowa 35, 89-121 Ślesin.

Korzystanie z piksela Facebook’a (Facebook Custom Audiences Pixel)

Na stronie internetowej Serwisu używamy piksela „Custom Audiences Pixel” podmiotu Facebook Inc. (zwanego dalej „Facebook”). Celem powyższego jest prezentacja interesujących reklam odwiedzającym Serwis w ramach ich wizyty na portalu społecznościowym Facebook. W tym celu w Serwisie został zaimplementowany piksel z Facebooka. Poprzez ten piksel w trakcie wizyty na stronie internetowej Serwisu zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook’a. Poprzez to na serwer Facebook’a są przekazywane informacje, że odwiedzili Państwo stronę internetową Serwisu, a Facebook przypisuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebook’u. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz praw i możliwości wyboru w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Facebook’a. Alternatywnie można sprzeciwić się reklamie opartej na zainteresowaniach na Facebook’u pod adresem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ (w tym celu muszą być Państwo zalogowani na Facebook’u).

Korzystanie z funkcji remarketingu lub „Podobnych grup docelowych” Google Inc.

Serwis korzysta z funkcji remarketingu lub „Podobne grupy docelowe” podmiotu Google Inc. (zwanego dalej „Google”). Funkcja ta umożliwia kierowanie reklam do odwiedzających Serwis poprzez dostarczanie spersonalizowanych, interesujących reklam podczas odwiedzania innych stron internetowych w sieci Google Display Network. Google wykorzystuje pliki cookies do analizy korzystania ze stron internetowych, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. W tym celu Google przechowuje mały plik z sekwencją liczb w przeglądarkach osób odwiedzających stronę internetową. Numer ten służy do rejestrowania wizyt na stronie internetowej oraz anonimowych danych dotyczących korzystania z niej. Żadne dane osobowe osób odwiedzających stronę nie są przechowywane. W przypadku późniejszej wizyty na innej stronie internetowej w sieci wyświetlania Google, wyświetlane będą Państwu reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą uwzględniać wcześniej wyszukiwane produkty i informacje. Mogą Państwo trwale wyłączyć możliwość używania plików cookies przez Google, korzystając z następującego linku oraz pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatywnie, można wyłączyć obsługę plików cookies przez osoby trzecie, odwiedzając stronę dezaktywacji Sieciowej Inicjatywy Reklamowej (Network Advertising Initiative) pod adresem: http://www.networkadvertising.org/choices/ i wprowadzając dodatkowe informacje o rezygnacji, o których tam mowa. Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Korzystanie z Google AdWords Conversion Tracking

Serwis używa internetowego programu reklamowego „Google AdWords” i śledzenia konwersji w ramach Google AdWords. Google Conversion Tracking stanowi usługę analityczną podmiotu Google Inc. (zwanego dalej „Google”). Po kliknięciu na reklamę wyświetlaną przez Google, na komputerze Użytkownika zapisywany jest plik cookie śledzący konwersję. Te pliki cookies tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają żadnych danych osobowych i w związku z tym nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Oznacza to, że nie jest możliwe śledzenie plików cookies na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookies konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą się Państwo sprzeciwić temu poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie będą Państwo wówczas uwzględniani w statystykach konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, https://policies.google.com/privacy?gl=pl lub https://www.exactag.com/en/data-privacy/.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator może wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności w przypadku wprowadzenia nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych. Z tych względów Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. O każdej zmianie Polityki Prywatności zostaną Państwo poinformowani poprzez zmianę daty u góry niniejszego dokumentu. W związku z tym prosimy, by regularnie odwiedzali Państwo stronę internetową Serwisu, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.

©2024 Spiżarnia Hrabiny • Wykonanie ZUE GRABINSKI

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

Create Account